مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: استفاده از قطره ویتامین  Dاز بدو تولد و قطره آهن از زمان شروع مصرف غذای كمكی در قالب مكمل های غذایی برای نوزادان، الزامی است. به نقل از ایرنا،  دكتر علی كشاورز افزود: استفاده از مكمل های غذایی به منظور حفظ سلامتی بدن در هر...